الفبا: بخش اول ارائه بسته حمایتی که مربوط به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد بود، به اتمام رسیده  است.

به گزارش الفبا، همچنین کارکنان دولت که کمتر از ۳ میلیون تومان دریافت می‌کردند، بسته حمایتی دریافت می‌کردند و بیمه شدگان تامین اجتماعی و مستمری بگیران طی هفته آینده این بسته را دریافت می‌کنند.

سازمان هدفمندی یارانه ها، اعتبار مورد نیاز برای بسته حمایتی بیند.مه شدگان تامین اجتماعی با حقوق کمتر از ۳ میلیون تومان را اختصاص داده و بسته حمایتی مستمری بگیران را نیز ما پرداخت می‌کنیم.

اعتبار این امر داده شده و چنانچه همزمان با حقوق آنها باشد به طور میانگین ۲۰۰هزار تومان به حقوق مستمری بگیرن اضافه می‌شود و اگر زودتر از حقوق، زمان پرداخت بود این بسته را جداگانه به حسابشان واریز می‌کنیم.