الفبا : اتصال کارت بانکی به کارت سوخت منتفی شده است. از ۲۰ مردادماه سال جاری، احتمالاً برای متقاضیان کارت سوخت صادر می‌شود.

به گزارش الفبا، به منظور قابل اجرا شدن اطلاعیه لزوم سوخت‌گیری با کارت سوخت شخصی از ۲۰ مرداد ماه سال جاری، احتمالاً برای تمامی کسانی که متقاضی ثبت نام کارت سوخت المثنی بوده اند، کارت سوخت جدید صادر می‌شود، چرا که در غیراین صورت، امکان اجرای این مصوبه، برای کسانی که به هر دلیل کارت سوخت ندارند، امکان‌پذیر نخواهد بود.