الفبا: یکی از شایعترین تخلفات که توسط راننده و سرنشینان وسیله نقلیه صورت میگیرد و باعث تصادف جرحی و مصدوم شدن رانندگان موتور سیکلت می گردد باز نمودن ناگهانی درب وسیله نقلیه به ویژه تاکسی ها توسط مسافرین و در برخی مواقع رانندگان می باشد .
باز نمودن ناگهانی و بدون رعایت احتیاط توسط سرنشینان سواری ها و تاکسی ها باعث به هم خوردن تعادل راننده موتور سیکلت که در کنار وسیله نقلیه در حال حرکت است می گرددو باعث جراحت راننده موتور سیکلت میگردد لذا به رانندگان عزیز توصیه می نمائیم هنگام پیاده نمودن سرنشین در محلهای مجاز و منتهی الیه سمت راست توقف نمایند و سرنشینان وسایل نقلیه تا زمان توقف کامل وسیله نقلیه از باز نمودن درب وسیله نقلیه خودداری نمایند و از درب سمت راست ( درب رو به پیاده رو ) برای پیاده شدن استفاده نمایند و در هنگام باز نمودن درب ابتدا از سمت راست عقب وسیله نقلیه را نگاه کنند در صورت عدم وجود خطر ( عابر پیاده و موتورسیکلت )و با احتیاط درب وسیله نقلیه را باز نمایند .
امیدوارم با رعایت قوانین و مقررات راهنمائی و رانندگی و توجه به توصیه کارشناسان تصادفات توسط کاربران ترافیک؛ شاهد کاهش تصادفات و حوادث در سطح معابر شهر تهران باشیم .