الفبا : پیشنهاد رشد ۳۸۰۰ درصد رد شد. گرچه در ظاهر و بر اساس معاملات امروز از شدت واکنش معامله‌گران بازار سهام به افزایش سرمایه‌های سنگین شرکت‌ها کاسته شده است، اما همچنان معامله‌گران سهام، این بهانه هیجانی را رها نکرده اند و تنها زمین بازی این معامله‌گران عوض شده است.

به گزارش الفبا، طی روزهای اخیر به صنعت سیمان و انبوه‌سازی توجه شده و سرمایه‌های دسته‌جمعی گروه‌هایی از نمادهای زیرمجموعه‌های صنعت انبوه‌سازی به واسطه سهام یک بانک بورسی افزایش یافته است.