الفبا-حسین بردبار:یک مدیر جوان به عنوان دبیر جدید کارگروه روابط عمومی سندیکای بیمه گران انتخاب شد.

به گزارش الفبا، مهدی شمسایی ظفرقندی با رای مدیران روابط عمومی شرکتهای بیمه بعنوان دبیر جدید کارگروه تخصصی روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شد.وی در گفت و گو با الفبا درخصوص مهمترین برنامه اش دراین سمت گفت: ابتدا با همه اعضای کارگروه روابط عمومی های شرکتهای بیمه نشستی را برای هدفگذاری کارها در صنعت برگزار می کنیم و سپس با همفکری به دنیال تعیین راهبردها و اجرای آنها خواهیم بود.وی متولد سال ۱۳۶۳ و از مدیران جوان حوزه روابط عمومی در صنعت بیمه است که هم اکنون مسئولیت مدیریت روابط عمومی و اموربین الملل شرکت بیمه نوین را برعهده دارد.شمسایی پیشتر سرپرست مدیریت روابط عمومی بیمه ما و همچنین رئیس اداره نظارت ، آموزش و ارزشیابی پایگاه های اطلاع رسانی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بوده است.مسئول پایگاه اطلاع رسانی اداره کل امور استانها و مجلس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی ،مسئول پایگاه اطلاع رسانی و عضو کمیته روابط عمومی و تبلیغات نخستین و دومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری و مسئول پایگاه اطلاع رسانی و عضو کمیته روابط عمومی و تبلیغات چهارمین ، پنجمین و ششمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه دینی رویش از دیگر سوابق مهدی شمسایی است.