الفبا: علی علیزاده که پس از سال ها همکاری با رسانه های خارجی این روزها به نگرش متفاوتی از نظام سرمایه داری و جایگاه ایران در تقابل با این نظام رسیده است از سوی بی بی سی فارسی لقب حزب اللهی گرفته است.

او در اینستاگرامش  به مرور بخشی از نوشته خود پرداخته است که قابل تامل است:

این تکه‌ای از مصاحبه‌ای است که هفتم آبان شش سال پیش یعنی سال نود و یک با برنامه تماشای بی‌بی‌سی فارسی درباره فیلم آرگو داشتم. تفسیرم این بود که آرگو برای ضدیت با ایران ساخته نشده  و یک جور استفاده از داستان و تخیل است برای روان درمانی جمعی روح آمریکایی که ضربه شدیدی از اشغال سفارت خورده.

معتقد بودم چهارصد و چهل و چهار روز اشغال سفارت آمریکا، احساس تحقیر عمیقی در جامعه آمریکا ایجاد کرد که هنوز تاثیراتش در ناخوداگاه جمعی آمریکا مانده. بی دلیل نیست ترامپ روز اشغال سفارت را برای بازگرداندن تحریمها انتخاب کرده تا خود را انتقام گیرنده این ضربه تاریخی به جامعه آمریکا معرفی کند. 

امروز هم مثل شش سال پیش هنوز تحلیلم این است که اشغال سفارت آمریکا یکی از نقاط نمادین نیمه دوم قرن بیستم بود. اتفاقی که اسطوره اقتدار و شکست ناپذیری آمریکا در آن توسط عده‌ای دانشجوی کشور جهان سومی تا  حدی زیادی از بین رفت. اما نگاهم نسبت به شش سال پیش تفاوتی عمده کرده. شش سال پیش اشغال سفارت را در بستر رقابت گروه‌های انقلابی با یکدیگر برای سوار شدن هر چه بیشتر بر احساسات ضدآمریکایی مردم تفسیر میکردم.

و حالا؟ حالا معتقدم اگر سفارت اشغال نشده بود، ما امروز در سال هزار و سیصد و نود و هفت از انقلاب اسلامی سال پنجاه وهفت و چهره‌های انقلابی بویژه آیت الله خمینی به عنوان قهرمانانی مظلوم و شکست خورده و تراژیک یاد میکردیم. احتمالا میگفتم آمریکا یکبار دولت مردمی مصدق و جنبش ملی شدن نفت را با کودتا شکست داد و یکبار انقلاب سال پنجاه و هفت مان به رهبری ایت الله خمینی را.

امروز معتقدم شکسته شدن هیمنه و هیبت آمریکا ذات هویت ایرانی را تغییر داد و آن را به صورت کیفی دگرگون کرد. معتقدم بدون اشغال سفارت، انقلاب ایران سرنوشتی در حد انقلاب میدان تحریر مصر میداشت و به سال شصت نرسیده پایان می‌یافت.

https://instagram.com/p/BpxHE39BUxl/