الفبا:بانک مرکزی مجوز پذیرش قراردادهای زیرمجموعه شرکت ملی نفت را به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی شرکتهای نفتی صادرکرد.

به گزارش الفبا،بر اساس بخشنامه بانک مرکزی طبق قانون بودجه سال  ۹۸، اصل قرارداد شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی تأیید صلاحیت شده با شرکت ملی نفت ایران برای توسعه میادین و تولید نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی و اصل قرارداد خرید نفت شرکت ملی نفت ایران از این شرکت‌ها و عواید حاصل از قراردادهای موصوف به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی شرکت‌های مذکور از بانک‌ها قابل پذیرش است.