الفباخبر: وزارت خزانه داری امریکا سه بانک ایرانی ملت، پارسیان و مهراقتصاد را روز سه شنبه در فهرست تحریم ها قرارداد.

 

به گزارش الفباخبر وزارت خزانه داری امریکا شبکه گسترده ای از صنایع و بنگاه های مالی ایران را که در چهار چوب بنیاد تعاون بسیج فعالیت می کردند تحریم کرد .
گفتنی است شرکت فولاد مبارکه اصفهان نیز در فهرست تحریم ها قرار دارد.