فیلم خبر را در تلگرام ببینید : @ALefbaKhabar

الفبا : دانشمندی سرشناسی به نام تایسون در مورد موجوداتی که باهوشتر از انسان هستند، توضیحاتی میدهد.

به گزارش الفبا، پروفسور تایسون در هفته اخیر نکاتی را مانند این پرسش مطرح کرد:

آیا امکان دارد که این موجودات همانگونه با ما رفتار کنند که ما با حیوانات رفتار کردیم؟