الفبا: شیرکانی، مدیرعامل بیمه سینا در پنل اختتامیه همایش بیمه و توسعه گفت صنعت بیمه با فضای متفاوت در زمینه ریسک پیش بینی رفتارها مواجه است.

 

به گزارش الفبا، وی که ریاست یکی از پنل های جنبی همایش را بر عهده داشت، در گزارش خود در برنامه اختتامیه همایش به مقالاتی در حوزه فناوری تله ماتیک و بررسی عوامل موثر بر نوآوری خدمات الکترونیک اشاره کرد و گفت: مقالات ارائه شده، این حقیقت را نشان می دادند که هم اکنون با حضور اینشورتک ها گویی افراد مسئول قیمت گزاری بیمه خودشان هستند و با ریسک خود می توانند در نرخ تاثیر داشته باشند.

وی افزود: این روند با آنچه که هم اکنون در صنعت بیمه دیده می شود، متفاوت است ؛ چرا که ما با ریسک های گذشته، خسارت را محاسبه می کنیم، اما الآن بحث پیش بینی رفتارهای مرتبط با ریسک مطرح است.

شیرکانی تصریح کرد: پیشنهاد می کنم کارگروهی در بیمه مرکزی ایجاد شود تا قوانینی که لازم است در زمینه بیمه نامه های اینشورتک ها صادر و پرداخت خسارت شوند، وضع نماید.

وی در مورد اهمیت این موضوع خاطرنشان کرد: آنچه که ما از اینشورتک ها مطرح می کنیم، با قوانین جاری صنعت بیمه تطابق ندارد.

گفتنی است دکتر صفری که ریاست پنل اختتامیه را بر عهده داشت، یادآور شد که نتایج این پنل، جمع بندی و به بیمه مرکزی ارائه خواهد شد.