بیمه اختیاری و شرایط آن

بیمه اختیاری و شرایط آن : در بیمه اختیاری حق بیمه توسط خود فرد پرداخت می شود و کارفرمایی وجود ندارد بنابراین مزایای قانون کار از جمله بیمه بیکاری و بنابراین دستمزد ایام بیکاری به او تعلق نمی گیرد . از مزایای بیمه اختیاری این است که اگر افراد نتوانند بیمه اجباری را ادامه دهند برای از دست نرفتن سوابق خودشان می توانند از بیمه اختیاری و مشاغل آزاد استفاده کنند .

در بیمه اختیاری محدودیت سنی وجود دارد و فرد باید حداقل دارای یک ماه سابقه بیمه بوده و سن آنها زیر ۵۰ سال باشد. شایان ذکر است که زنان خانه داری که سن آنها بیش از ۴۵ سال است نمی توانند از بیمه اختیاری استفاده کنند .

بیمه اختیاری بیشتر شامل مزایایی مانند بازنشستگی , از کارافتادگی و درمان است و از نظر هزینه حق بیمه اختیاری کمتر از حق بیمه اجباری است . سه نرخ متفاوت حق بیمه برای بیمه های اختیاری و بیمه زنان خانه دار وجود دارد؛ ١٢ ،١۴ و ١۶ درصد که در هریک از آنها دولت دو درصد حق بیمه پرداخت می کند .

خدمات سازمان تامین اجتماعی در مقابل بیمه شدگان اختیاری شامل پرداخت مستمری بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی خدمات درمانی، هزینه کفن و دفن، وسایل کمک پزشکی، کمک هزینه ازدواج، ازکارافتادگی جزئی، غرامت دستمزد ایام بیماری و همچنین بارداری است .

بیمه

بیمه شدگان اختیاری می‌توانند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه را خودشان  مشخص کنند، به این منظور باید آنرا بر اساس حداقل و حداکثر دستمزد هر سال تعیین کنند. بیمه شدگان اختیاری  همچنین می‌توانند با ارائه درخواست، هر دو سال یکبار، دستمزد مبنای محاسبه حق بیمه ماهانه خودشان  را ۱۰ درصد افزایش دهند.

نکته : در بیمه اختیاری اگر متقاضی از ابتدای  قرارداد به بیماری یا عارضه خاصی مبتلا باشد، نمی‌تواند بر اساس بیماری یا عارضه مذکور از مستمری از کار افتادگی استفاده کند.