الفبا: بیمه ایران که حدود ۹ درصد سهام شرکت بیمه حافظ را در اختیار داشت ، حدود ۵۰درصد سهم خود را فروخته است.

 

اطلاعات منتشره در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، نشان می دهد که بیمه ایران که حدود ۹ درصد سهام شرکت بیمه حافظ را در اختیار داشت ، حدود ۵۰درصد سهم خود را فروخته است و به ۵درصد سهم این شرکت اکتفاء کرده است.

به گزارش الفبا به نقل از بیمه نویس، پس از جدایی عبدالرسول عطایی مدیرعامل بیمه حافظ از این شرکت در ماه های پایانی سال ۹۷ ، شرکت بیمه حافظ در ماه های اخیر بدون مدیرعامل ادامه مسیر می دهد.