بیمه در بورس

 

الفبا : بر اساس آمارهای منتشر شده در بازار سرمایه، شرکت‌های بیمه وضعیت کاملاً متفاوتی را در طول امروز به ثبت رساندند.

به گزارش الفبا، شرکت‌های بیمه ملت و رازی حایز بیشترین رشد قیمت در بورس و فرابورس شدند که بر این اساس بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۴/۸۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه البرز با ۰/۹۶ درصد بوده است.

همچنین بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با افزایش ۴/۲۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه تعاون با ۰/۲۲ درصد بوده است.

طبق این آمارها بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۲/۱۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه دانا بود که ۰/۸۲ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه کارآفرین با کاهش ۵/۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه کوثر بود که ۰/۶۵ درصد ریخت.

بیمه آرمان و تعاون و آسیا نیز امروز را بدون هیچ معامله‌ای به پایان رساندند.

بیمه‌های ملت و رازی حایز بیشترین رشد قیمت در بورس و فرابورس شدند.

در روز جاری از ۲۰ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۷ شرکت قرمزپوش و ۱۰ شرکت سبزپوش بودند.