بیمه سپرده زندگی چیست ؟

بیمه سپرده زندگی چیست ؟بیمه سپرده زندگی , بیمه جدیدی است که برای کاهش نوسانات مالی وارده به افراد و خانواده ها با هر توان مالی و سطح درآمدی ارائه می شود .

بیمه سپرده زندگی پوشش مناسبی برای فقدان احتمالی سرپرست خانواده بوده و همچنین می تواند به عنوان یک صندوق سرمایه گذاری برای افراد جامعه با هر سطح درآمدی در نظر گرفته شود .

شرایط  بیمه سپرده زندگی

 1. پرداخت سود سالیانه به مشتری
 2. پرداخت سود حاصل از مشارکت در منافع بیمه گذار
 3. پرداخت حق‌بیـمه ســپرده به مقدار و زمان مورد نظر مشتری
 4. امکان استفاده از این سرمایه در مواقع ضروری مانند  تأمین هزینه تحصیل فرزندان، کمک هزینه ازدواج و مســکن، ایجاد ســرمایه کسب و کار و غیره.
 5. در پایان قرارداد مشتری می تواند کل سـرمایه‌گذاری به صورت یک‌جا و یا به صورت مســتمری (مکمل حقوق  بازنشستگی) دریافت کند.
 6. مشتری در پایان سال دوم می تواند بدون نیاز به ضامن یا تهیه وثایق ملکی تا سقف ۹۰ درصد مبلغ بازخریدی بیمه‌نامه اقدام به اخذ وام از بانک نماید.

 

مزایای بیمه‌ سپرده زندگی

 • در صورت فوت بیمه شده مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریـال تا ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ریـال تحـت عـنـوان سـرمایه فـوت بر اسـاس انتخـاب بیمه‌گزار به ذینفع پـرداخت می گردد .
 • در صورت ابتلا بیمـه ‌شده به امراض خاص  پرداخت بلاعوض ۵۰ درصد مبلغ سرمایه فوت حداکثر به میزان ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال به وی پرداخت خواهد شد.
 • در صورت فـوت بیمه‌ شـده بر اثر حادثه ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تا ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریـال تحت عنوان سـرمایه حادثه به ذینفع پرداخت می گردد.
 • در صورت از کار افتاده شدن کامل و دائم بیمه‌گزار بر اثر حادثه سرمایه از کار افتادگی حداکثر معادل ۲ برابر سـرمایه فوت، تا سقف ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به وی پرداخت می گردد.
 •  در صورت تمایل بیمه گزار امکان انتقال مزایا به غیر و پرداخت سرمایه به افراد مورد نظر او وجود دارد.
 • ارائه پوشـش‌ بیمه‌ای از بدو تولد تا ۷۰ سالگی امکان پذیر است.
 • براساس مفاد ۱۳۶ و ۱۳۷ قوانین مالیات‌های مستقیم بیمه سپرده زندگی  از مالیات بر ارث و درآمد معاف است.