الفبا: قرارداد بزرگ بیمه سینا با یکی از بانکهای کشور در زمینه ی ارائه ی بسته های بیمه ای برای سی هزار نفر به زودی رونمایی خواهد شد .

 

به گزارش الفبا،این قرارداد که در اوایل اسفند ماه طی مراسم با شکوهی به امضاء خواهد رسید،پرتفوی بزرگی را برای بیمه سینا به همراه می آورد .

یک منبع خبری اعلام کرد این قرارداد با بانک کشاورزی منعقد خواهد شد.

گفتنی است بیمه سینا در دوره ی مدیریت جدید خودشاهد تحولات قابل توجهی است و در حال حاضر در میان دارندگان سطح ۲ توانگری حائز موقعیت مناسبی است.

یکی از محورهای اصلی این قرارداد درخصوص بیمه های زندگی است اما شامل سایر انواع دیگر بیمه ها نیز می شود.