الفبا: شکایت های مردم از بیمه آتیه سازان حافظ که هنوز از بیمه مرکزی مجوز فعالیت دریافت نکرده است به اشتباه از یک شرکت بیمه با نام مشابه سر در می آورد.

 

به گزارش الفبا، شکایت های مستمر مردمی از آتیه سازان حافظ  توسط نهاد ناظر بیمه قابل پیگیری نیست و در این شرایط استیفای حقوق بیمه گذاران بدون متولی  می ماند. البته روشن است که شرکت های بیمه از دایره نظارت بیمه مرکزی خارج نیستند و این موضوع تنها زمانی امکان پذیر است که یک شرکت از سوی نهاد ناظر  رسمیت نیابد! در این حالت می توان بیمه آتیه سازان حافظ را غیر قانونی تلقی کرد.

متأسفانه بیمه آتیه سازان حافظ برای تبدیل شدن به یک بیمه تجاری از خود اهمال نشان می دهد. این موضوع رسماً از سوی بیمه مرکزی بارها به وزارت بهداشت اعلام شده است و نامه نگاری سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی به وزیر بهداشت مبنی بر فعالیت غیر قانونی آتیه سازان حافظ ،آخرین نامه از این سلسله مکاتبات است.

ریسک نیوز نیز در گزارش خود پیرامون این موضوع تأکید کرده است چرا با وجود تأکید نهاد ناظر بر غیر قانونی بودن  نحوه فعالیت این شرکت از زمان ریاست امین تا همتی و اکنون هم در زمان ریاست سلیمانی هنوز این شرکت در زیر چتر بیمه مرکزی قرار نگرفته است؟
بی توجهی شرکت آتیه سازان حافظ حتی در زمان ریاحی فر مدیر عامل این شرکت که خود از خانواده بیمه های بازرگانی است منجر به ارسال نامه رسمی بیمه مرکزی به وزارت بهداشت شد تا در آن اعلام کند این شرکت از نگاه نهاد نظارت بیمه ای دچار اشکال بوده و غیر قانونی محسوب می شود.

به  نظر می رسد هجمه های وزارت بهداشت به شرکت های بیمه کماکان با وجود دریافت عوارض از بیمه ها ادامه دارد و این مطالبه گریها در حالی ادامه می یابد که به جای پاسخ به فعالیت غیر قانونی بیمه آتیه سازان حافظ با یک سکوت دیگر همراه است و آن اینکه به قول همتی رئیس کل سابق بیمه مرکزی، لااقل  وزارت بهداشت گزارش دهد که این پولهای دریافتی را چگونه هزینه می کند؟