الفبا: مدیران عامل شرکت های بیمه با انتقاد از اظهارات وزیر بهداشت مبنی بر کاهش هزینه ها در صورت اجرای طرح تحول سلامت اعلام کردند شرکت های بیمه بازرگانی فقط سال گذشته از اجرای این طرح یک هزار میلیارد تومان زیان دیدند.

به گزارش الفبا، در جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه گران اعضای این شورا به سخنان وزیر بهداشت، درباره سود شرکت های بیمه از اجرای طرح تحول سلامت اعتراض و اعلام نمودند:این طرح که از پنج سال  پیش با هدف کاهش هزینه درمان و گسترش خدمات عمومی درمانی با محوریت وزارت بهداشت اجرا شد ،مغایر با اهداف اعلامی جلو رفته است.

در ادامه این نشست ، «هادی اویار حسین» عضو سندیکای بیمه گران که به نمایندگی در نشست دیروز کمیسیون اجتماعی دولت شرکت کرده بود، گزارشی درباره تدوین آیین نامه ماده ۵۷ قانون بیمه شخص ثالث ارائه کرد.

بر اساس این ماده از قانون بیمه شخص ثالث، بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت می کند و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکت های بیمه در اجرای قانون، اقدام هایی چون توبیخ کتبی مدیران شرکت بیمه، سلب صلاحیت حرفه ای مسؤول فنی یا مدیر یا معاون فنی یا مدیرعامل یا هیات مدیره شرکت بیمه، برای حداکثر پنج سال با تایید شورای عالی بیمه، سلب صلاحیت افراد موضوع بند (ب) به طور دائم با تایید شورای عالی بیمه، محکومیت شرکت بیمه به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا ۲۰ برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده (۸) این قانون در زمان پرداخت یا تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه برای حداکثر یک سال با تایید شورای عالی بیمه صورت می گیرد.