الفبا : دارندگان خودرو به تجربه فنی با ارزش در مورد پارگی احتمالی تسمه تایم نیاز دارند.

پاره شدن تسمه تایم بیشتر در حال حرکت مخصوصاً در جاده رخ می‌دهد، پس اگر در حال حرکت ماشین خاموش شد به هیچ عنوان مجدداً استارت نزنید.

شما با یه حرکت ساده می‌توانید بفهمید تسمه پاره شده است یا خیر و از چند میلیون تومان خسارت به موتور در هنگام استارت زدن جلوگیری کنید.

اگر این اتفاق افتاد به هیچ عنوان استارت نزنید. ماشین را در دنده یک بگذارید و هُل بدهید ؛ اگر ماشین در دنده بود و حرکت کرد، تسمه پاره شده و باید یدک کش خبر کنید و اگر ماشین حرکت نکرد یعنی تسمه سالم است.

این تجربه فنی را به دیگر دوستان انتقال دهید تا با یک یا چند استارت بی مورد موتور اتومبیل را نابود نکنند.