الفبا: جلسات متعدد همچون نشست مقابله با تحریم ها با حضور مقامات اقتصادی و روسای کل بیمه و بانک مرکزی به ریاست دژپسند در روزهای تعطیل گویای عزم جدی تیم اقتصادی برای برون رفت از شرایط کنونی است.

به گزارش الفبا، وزارت اقتصاد جلسات خود را در راستای برنامه سه گانه فرهاد دژپسند دنبال می کند؛ به نحوی که وی در دیدار با مدیران عامل بانک ها با اشاره به تاکید روحانی برای اصلاح نظام بانکی از آنان خواست انتظارات خود از موضوع اصلاح ساختار نظام بانکی را با دو برداشت از منظر بانک و حاکمیت اعلام کنند.

دژپسند گفت: این برنامه توسط چند گروه خارج از دولت بررسی می شود و نتایج آن در اختیار معاون امور بانکی و بیمه و شرکت های دولتی قرار می گیرد.

وزیر اقتصاد در بخشی از سخنان خود سهم اصلی انتقادات از سیستم بانکی نظیر اضافه برداشت و معوقات را مربوط به بانک های خصوصی دانست و گفت: بانک های دولتی به لحاظ رعایت قانون منضبط ترین بانک ها هستند.