الفبا : رئیس بانک مرکزی گفت تبدیل بانک‌ها به پارک پول درست نیست.

عبدالناصر همتی اعلام کرد : در هیچ نظام بانکی در دنیا سود روز شمار نداریم.

امید می‌رود این تغییرات به نظام اقتصادی کشور کمک کند.

 

جزئیات بیشتر خبر در این فیلم است.