الفبا:راهنمایی و رانندگی ناجا فهرست جدیدی از انواع حوادث و تصادفات را اعلام کرد که نیازمند گزارش یا کروکی پلیس است.

به گزارش الفبا راهنمایی و رانندگی اعلام کرد در مواردی مانند: برخورد با خودرو نظامی و یا خودرو سنگین، تصادف مابین چند دستگاه اتومبیل، تصادف با شخصی که بیمه نامه و یا گواهینامه ندارد، تصادف با غیرمقیم در شهر، عبور از چراغ قرمز علت تصادف باشد، تصادف با شی ثابت، تصادف شاخ به شاخ، تصادف با موتورسیکلت، بیمه نامه امسال با سال گذشته پیوسته نباشد، تصادف در فاصله ۲۰ روز بعد از صدور بیمه نامه حادثه شده باشد، تصادف منجر به جرح و فوت باشد و تصادف ناشی از حرکت دنده عقب، حتماً نیاز به گزارش پلیس است.

الباقی انواع تصادفات که خسارت آن تا سقف ۹ میلیون تومان باشد بدون کروکی پرداخت می شود.