الفبا: مسعود کرباسیان مدیر عامل جدید شرکت ملی نفت ایران در بدو ورود خود مدیران عامل سه شرکت اصلی از زیر مجوعه خود را تغییر داد.

 

به گزارش الفبا، وی طی احکام جداگانه ای احمد محمدی را به عنوان مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، جهانگیر پورهنگ را به عنوان مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان و سید عبدالله موسوی را به مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران منصوب کرد.