الفبا:گرچه اکبر ترکان به صورت همزمان مشاور ارشد رییس جمهور و رییس هیات مدیره شستا بوده است ،اما روز گذشته وی از سمت خود از مشاور رییس جمهور استعفا داده است که دلیل این استعفا هنوز رسما اعلام نشده است.

به گزارش الفبا،  شنیده شده ترکان این اقدام را در جهت حفظ موقعیت خود در شستا انجام داده است و به نوعی استعفا از پست مشاور رییس جمهور را فدای موقعیت فعلی خود در شستا نموده است و قصد دارد با رایزنی همچنان در پست ریاست هیات مدیره شستا علیرغم بازنشستگی بماند.