الفبا: بیمه مرکزی طی نامه ای بر اساس صورت های مالی بیمه البرز توانگری مالی آن شرکت را در سطح یک اعلام کرد.

به گزارش الفبا، در این نامه خطاب به رسول تاجدار مدیر عامل بیمه البرز آمده است: در اجرای ماده ۶ آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی مؤسسات بیمه (شماره۶۹) و حسب بررسی و کنترل انجام شده، بر اساس صورت های مالی سال ۱۳۹۶ و پس از اعمال تعدیلات طبق محاسبات جدول پیوست، به استحضار می رساند نسبت توانگری مالی آن شرکت برای سال ۱۳۹۷ معادل ۱۰۱ درصد (سطح یک)، مورد تأیید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.