الفبا: پس از گذشت مدت ها از خارج شدن محمد حیدری و اکبر افتخاری علی ابادی از بیمه ایران و اضافه شدن سید ناصر مبرقعی به عنوان چهارمین نفر در هیات مدیره، هنوز جای خالی یک کرسی دیده میشود.

 

این که اعضای هیات مدیره شرکتی که بیشترین سهم را در پرتفوی بازر بیمه کشور برخوردار است، ۵نفر باشند ، علی القاعده دارای یک پشتوانه فکری ومنطقی است، مثلا اگر درشرایطی درتصمیم گیری ها افراد دو به دوشوند و تعداد آرا مساوی شود، رای نفر پنجم هیات مدیره را از سردرگمی و بلاتکلیفی در تصمیم گیری رهایی می دهد بنابراین شرکت بیمه ایران که نزدیک به نیمی از پرتفوی صنعت بیمه ایران را به خودش اختصاص داده است و درحال حاضر در خیلی از حوزه ها رهبری بازار را در دست دارد، نباید از این که عضو پنجم خودش را معرفی کند، غفلت کند.

اخیرا شاهد چالش های بزرگی مثل حوادث طبیعی و سیل بودیم که در مواجهه با این مسایل بیمه ایران با بالاترین سهم پذیرش ریسکهای کشور و تعداد نماینده  می تواند نقش بسزایی در حل این چالش ها ایفا کند و از سوی دیگر دراین شرکت به دلیل گستردگی تعداد نمایندگان و بیمه گذاران متخصصان متفاوتی وجود دارد  که درنتیجه این موضوعات تاثیر منفی غفلت از انتخاب نفر پنجم هیات مدیره بیمه ایران را پررنگ تر می کند.

تحلیل ادواری بازار بیمه کشور نیز نشان می دهد که سهم شرکت دولتی بیمه ایران از پرتفوی صنعت بیمه تقریبا به ۳۴٫۵ درصد کاهش پیدا کرده است و شرکتهای خصوصی ۶۵٫۵ درصد را دراختیار گرفته اند به عبارتی درواقع سهم شرکت بیمه ایران از نزدیک به یک دوم در گذشته به یک سوم از بازار بیمه در شرایط فعلی کاهش پیدا کرده است. اگر چه کاهش سهم بخش دولتی در بازار می تواند سبب ایجاد انگیزه برای گسترش بخش خصوصی باشد با این وجود نباید تاثیر ظرفیتهای نیروی متخصص را در سطح هیات مدیره در کاهش این سهم به عنوان یک مولفه نادیده گرفت.

درحال حاضر آقای پورکیانی، کاظمی، مبرقعی، باغ ابریشمی اعضای هیات مدیره این شرکت را تشکیل می دهند و انتظار کارشناسان و دلسوزان صنعت بیمه نیز آن است که نفر پنجم هیات مدیره زودتر معرفی شود چرا که تداوم غفلت از این موضوع صدمه بزرگی به منافع بیمه گذاران است خلا نبود یک اندیشه متخصص درهیات مدیره درکنار اندیشه چهارعضو دیگر، خلا بزرگی است.