الفبا: بعضی از مشتریهای ما سوال می کنند که چه بیمه عمری بخریم که خوب باشد ، من همیشه به آنها می گویم که هر کسی که بیمه عمر بخرد پشیمان می شود.

خوب چرا پشیمان می شود، بگذارید یک داستان برایتان بگویم:
یک شب یکی از پیامبران الهی با یارانش از بیابانی تاریک و ظلمانی عبور می کرد به منطقه ای رسیدند که اشیایی نورانی روی زمین برق می زد، پرسیدند که اینها چیست، پیامبر خدا نیز در پاسخ می گوید که اینها چیزهایی است که هرکسی که بردارد پشیمان می شود و هرکسی که برندارد نیز پشیمان می شود.

یک عده گفتند که اگر قرار است برداریم و پشیمان شویم، خب برنمی داریم، گروه دیگری گفتند که اگر قراراست برنداریم و پشیمان شویم، خب برداریم… شب تمام می شود و صبح به شهری می رسند و به مغازه ای که سنگهای تزئینی می فروخته سنگها را نشان می دهند، صاحب مغازه می گوید که اینها همه سنگهای قیمتی و گرانی هستند، لذا کسانی که برنداشتند پشیمان شدند که چرا برنداشتند و آنهایی که برداشتند، پشیمان شدند که چرا کم برداشتند…..
بیمه عمر هم همین است.اگر کم بخرید پشیمان می شوید و اگر زیاد بخرید هم پشیمان می شوید که چرا بیشتر نخریده اید.پس تا جایی که می توانید بیمه عمر را بیشتر بردارید.

یادداشت به قلم حمید امامی ،مدرس و بازاریاب ارشد درصنعت بیمه