الفبا : رقم خسارت فرسایش خاک بر اساس اظهار نظر کارشناسان و همچنین رئیس انجمن علوم خاک ایران به حدود ۵۶ میلیارد دلار می رسد .

متاسفانه افزایش روند فرسایش خاک به گونه ای درد آور محیط زیست و حیات طبیعی را تهدید می کند . برخی کارشناسان می گویند برای تولید هر کیلو گرم خاک حدود ۱۲۵ سال زمان نیاز است و باید با حفظ گیاهان و رویش های طبیعی از بروز سیل که عامل اصلی فرسایش خاک است جلوگیری کرد .