الفبا : بر اساس مطالعات پایه منابع آب کار گروه احیای دریاچه ارومیه، سطح تراز دریاچه ارومیه نسبت به روز مشابه در سال گذشته، ۰.۲۸ متر افزایش را نشان می‌دهد.

به گزارش الفبا، حجم آب موجود در دریاچه نیز با افزایش ۱.۲۱ میلیارد متر مکعبی رو به رو بوده است.