الفبا: ابتدا درپاسخ به این پرسش که آیا نمایندگان انجمن های صنفی فعال در صنعت بیمه با یکدیگر تضاد منافع دارند یا خیر باید یادآوری کرد که چون بازار بیمه بازار بزرگی است و هرکسی که خدمات و بازاریابی بهتری داشته باشد، مشتری بیشتری نیز خواهد داشت؛ بنابراین تضاد منافع وجود ندارد.

اما یک نماینده در صنعت بیمه به نظر ما مشکلات گوناگونی دارد، بعضا دیده می شود که برخی از  موسسات بیمه به نماینده ها به عنوان یک فرزند ناخواسته نگاه می کنند،شما اگر قوانین و مقررات شورای عالی بیمه را بخوانید، نماینده ها هیچ مدافعی ندارند.ما آیین نامه در مورد بیمه گذاران و حق و حقوق آنها و موسسات بیمه داریم ولی نماینده بیمه دراین بخش اصلا دیده نشده است.طبیعتا با توجه به مدیریتهای ضعیفی که در سطح بیمه هست، هر کجا که مشکل پیدا می کنندو جلوی هر زیانی را که می خواهند بگیرند،سراغ نماینده می آیند، شما اگر سیر مصوبات و آیین نامه های شورای عالی بیمه را در مورد کارمزد نماینده ها نگاه کنید،می بینید که آیین نامه به آیین نامه این رقم کم شده است درصورتی که ما حداقل هرسال با وجود دستمزد و مالیات و بیمه و غیره ۲۰ درصد افزایش هزینه داریم.

نماینده ها می توانند فوق العاده مفید باشند، نماینده ها نوک پیکان بازاریابی هستند،بیمه مرکزی هم در قبال آنها خیلی وظایف دارد .به نظر ما بیمه مرکزی هرسال باید یک عده را به خارج از کشور بفرستد که رشته های بیمه را فرابگیرند و برگردند. ما الان چند مدیر فنی درصنعت بیمه داریم؟ متاسفانه به مدیران فنی که در نمایندگی ها هستند فرصت بازی داده نمی شود؛ در سایر بخشها هم همین طور.

درشرکتهای بیمه کسانی که بازاریابی را به صورت حقیقی بلد هستند، انگشت شمارند.یعنی افراد با لباس مدیرعاملی پیش یک بیمه گذار وارد می شوند و کار را می بینند، ولی اگر به عنوان یک فرد حقیقی وارد یک شرکت شوند، نمی توانند کار بگیرند و بعضا بلد نیستند؛ لذا باید توجه بیشتری به موضوع آموزش های واقعی در صنعت بیمه بشود.