الفبا- علیرضا ساعی: این روزها بدنبال به تعویق افتادن ارایه لایحه بودجه سال ۹۸ به مجلس شورای اسلامی تمامی نمایندگان، نهادهای ذینفع، رسانه ها و عموم اقشار جامعه نسبت به ارقام ارایه شده در لیست درآمدها و هزینه های بودجه سال آینده حساس شده اند.

دولت در لایحه اولیه خود مبلغ ۴۳۳ هزار میلیارد تومان درآمد را برای خود لحاظ داشته بود اما پس از دیدار سران سه قوه با مقام رهبری تغییراتی در منابع درآمدی خود میباید لحاظ نماید بطوریکه به روایتی مبلغ درامدها به ۴۰۷ هزار میلیارد تومان کاهش یابد.

بعبارتی آقای روحانی که سهم ۳۴ درصدی صندوق توسعه ملی را تماما بعنوان درآمد در بودجه لحاظ داشته بودند با تدبیر و مشاوره با رهبری لاجرم باید ۲۰درصد از سهم فروش نفت را به صندوق توسعه ملی واریز و فقط ۱۴ درصد آنرا هزینه نمایند.بعبارتی مبلغی معادل ۲۶ هزار میلیارد تومان کسری درآمد.

دیگر توصیه و تذکر مقام رهبری افزایش ۲/۵ میلیارد دلاری بابت تقویت بنیه دفاعی(افزون بر بودجه پیشنهادی دولت) میباشدکه رقمی معادل۱۵ هزار میلیارد تومان کاهش درامدرا بدنبال خواهد داشت.

در نتیجه رقمی معادل بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان در درآمدهای خود با کاهش بودجه مواجه خواهد شد.

این ارقام با توجه به قیمت لحاظ شده فروش نفت و ثابت بودن قیمت فروش و امید به عدم کاهش بیشتر در سال آینده میباشد!!

با نیم نگاهی به هزینه های جاری دولت و سهم بسیار اندک بودجه عمرانی و تامل در جدول شماره ۹ و ردیف متفرقه در بودجه.متوجه میشویم که دولت سالهاست در کنار فشارهای جهانی و تحریم با معضل افزایش بودجه سالیانه نهاهای فرهنگی غیر دولتی(بخوانید نهادهای عمومی غیر دولتی).مراکز مطالعاتی!!جدید و تاسیس دانشگاههای غیر دولتی و … مواجه میباشد.

این افزایش بودجه(بخوانید هزینه های جاری غیر لزوم)در کنار کاهش قدرت خرید دهک های اول و دوم جامعه است بطوریکه (بر اساس امار بانک مرکزی)دهک اول در اذر ماه سال جاری برای مایحتاج اولیه غذایی خود مبلغ ۲۵۰ هزار تومان هزینه نموده است(این هزینه در سال قبل ۱۶۸ هزار تومان بود).

در مقابل دهک دهم(برخوردار) در سال جاری ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و در سال قبل مبغ یک میلیون و ۴۱۵ هزار تومان برای مایحتاج اولیه مواد غذایی هزینه نموده است.

در نتیجه دولت در تنگنای شدیدی قرار دارد.این ارقام در کنار اعتراضات صنفی چند ماه گذشته.ناترازی بانکی.محیط زیست.بنگاهداری بانکها و …قرار دهید تا متوجه شویم سال اینده برای بخش غالب مردم (مشخصا متوسط و پایین تر)روزهای سختی پیش روی خواهیم داشت.

چند توصیه:
آقای روحانی همانند سال گذشته باید حداقل در مقام سخن بر شفافیت و پاسخگویی نهادهای فرهنگی و غیر فرهنگی و … اصرار داشته و سعی بر کاهش مبالغ واریزی داشته باشند.

دولت باید اصل شفافیت در درآمدها و هزینه ها را همچنان سرلوحه گردش مالی سال آینده داشته باشد.

بانکها ی غیر تخصصی از فعالیتهای سرمایه گذاری و بعبارتی بنگاهداری خودداری و از انجام عقود مشارکتی به عقود مبادله ای هجرت داشته و سرمایه گذاری های تخصصی و بلند مدت را به بانگهای تخصصی و صنعتی واگذار نمایند.

همچنان اصل تعارض منافع را در کنار شفافیت در تمامی عرصه های سیاسی و اقتصادی مد نظر داشته و در راستای همدلی و همراهی و تشریح اوضاع برای تمامی گروههای سیاسی همت مضاعفی از خود نشان دهد.

تمامی موارد مذکور در کنار حلقه مفقوده ای بنام صرفه جویی در هزینه ها در تمامی طبقات و آحاد جامعه در سال آینده نیازمند توجه جدی مردم و مسوولین میباشد.