الفبا: انتصاب دکتر امیر صفری رییس سابق پژوهشکده بیمه در سمت مدیر کلی نظارت بر بیمه های زندگی بیمه مرکزی جدی است.

 

به گزارش الفبا از شنیده ها حاکی است دکتر صفری در پست اداره کل نظارت بر بیمه های زندگی جایگزین تقی لو می شود که انتظار می رود توانایی های علمی و اجرایی او در توسعه بیمه های زندگی بسیار موثر باشد. گفتنی است تقی لو نیز در یکی از شرکت های فعال صنعت بیمه مشغول به کار خواهد شد.