عبور از خط ایست هنگام زرد بودن چراغ قرمز میتواند موجب اعمال جریمه شود

به گزارش الفبا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، سرگرد مسلم تیموری رئیس اداره رسیدگی به امور حمل و نقل ترافیکی گفت: خط ایست، یک خط عرضی ممتد است که در تقاطع قبل از خط‌کشی عابر پیاده ترسیم می‌شود. هنگام زرد شدن چراغ راهنمایی، رانندگان باید قبل از خط ایست توقف کنند.

تیموری افزود: گردش به راست یا دور زدن در زمان قرمز بودن چراغ راهنمایی ممنوع است، مگر اینکه تابلوی گردش به راست با احتیاط آزاد نصب شده باشد یا قبل از خط ایست بریدگی یا محل دور زدن وجود داشته باشد. هر راننده‌ای که در هنگام قرمز بودن چراغ، خط ایست را رد کند، دوربین‌های ثبت تخلف که در تقاطع‌ها نصب هستند به‌صورت مکانیزه تخلف وی را ثبت کرده و آن راننده را مورد اعمال قانون قرار می‌دهند.

وی در انتها اظهار داشت: به رانندگان توصیه می‌شود هنگامی که چراغ زرد است یا به‌علت حجم بار ترافیکی نمی‌توانند از تقاطع عبور کنند، پشت خط ایست توقف کنند تا ضمن حفظ نظم ترافیکی، بار ترافیکی تقاطع به‌راحتی تخلیه شود و عابرین پیاده نیز بتوانند با ایمنی و آسایش خاطر از عرض عبور کنند.