الفبا: مرکز آمار ایران رقم رشد اقتصادی طی ٩ ماهه نخست سال ١٣٩٧ را منفی ۳٫۸ درصد اعلام کرد.

به گزارش الفبا براساس این گزارش، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠در نه ماهه اول سال ١٣٩٧ به رقم ۵۴١٣۴٣٧ میلیارد ریال با نفت و ۴٣٠٣۵٣٠ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالیکه رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۵۶٢٧٢٢۴ میلیارد ریال و بدون نفت ۴٣٨٧۵۵٢ میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ٣.٨- درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ١.٩- درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در نه ماهه اول سال ١٣٩٧ دارد.

نتایج مذکور حاکی از آن است که در نه ماهه نخست سال جاری رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ٢,١-، گروه صنعت ٧.٩- و گروه خدمات ٠.۶ درصد نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل، رشد داشته است.