الفبا_صابر: دبیر کل کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی اعلام کرد: برگه تشخیص مالیات بر عملکرد بانک ها برای سال مالی ۹۶ با رشد بیش از ۱۰ برابر نسبت به پارسال، به حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده که علت آن پیش بینی مالیات از سپرده های غیرمتعارف بانکی است.

 

به گزارش الفبا به نقل از بانک و بیمه، پرداخت سود بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار داستان جدیدی نیست؛ در سال های اخیر بانک ها برای جذب نقدینگی و سرمایه های مردم همواره تلاش کرده اند که با ارایه بسته های ویژه سود سپرده ها را برای مشتریان جذاب کنند؛ نتیجه اینکه نرخ سود در نظام بانکی، بالاتر از ۱۵ درصد مورد نظر شورای پول و اعتبار است و این نرخ گاهی تا بیست و چند درصد هم می رسد.

مجموع این شرایط سبب شده بود تا به گفته “عباس معمارنژاد” معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد تنها سه بانک “مسکن، سپه و کشاورزی” نرخ سود سپرده گذاری را رعایت کنند و بقیه بانک ها به شکل مختلف از رعایت این نرخ سر باز زده اند.
البته به نظر می رسید که بانک مرکزی در ماههای گذشته با هدف جلوگیری از خروج نقدینگی از بانک ها و حرکت آن به سوی بازارهایی موازی، با بانک ها بر سر رعایت نرخ سودهای مصوب مماشات داشته است، به شکلی که حتی به تازگی نیز برای تمدید گواهی سپرده های ویژه یک ساله که با نرخ ۲۰ درصد بهمن پارسال جذب شده بود را این بار با نرخ ۱۸ درصد به بانک ها چراغ سبز نشان داده است.
با این همه، “محمدرضا جمشیدی” دبیر کل کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی اعلام کرد: برگه تشخیص مالیات بر عملکرد بانک ها برای سال مالی ۱۳۹۶ نسبت به سال مالی قبل از آن رشد بیش از ۱۰ برابری داشته و از حدود هفت هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ به ۷۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ رسیده است.
وی افزود: این رقم تنها مربوط به مالیات بر عملکرد بانکها بوده و هنوز رقم مربوط به مالیات ناشی از بنگاهداری نهایی و مشخص نشده است.