الفبا: در آستانه عرضه اولیه شرکت سنگ آهن گهر زمین صورت های مالی شش ماهه شرکت تا پایان خرداد ۹۷ نشان می دهد درآمد این شرکت از ۴۸۹ میلیارد تومان به ۱۱۴۴ میلیارد تومان و با رشد ۱۳۳ درصدی مواجه شده است.

به گزارش الفبا، افزایش درآمد عملیاتی این شرکت ناشی از افزایش مبلغی میزان فروش است و در عین حال درصد میزان افزایش میزان درآمد عملیاتی از درصد افزایش بهای تمام شده عملیاتی بیشتر بوده است که  این امر باعث شده گهر زمین به ازای هر سهم ۳۳۷ ریال سود محقق کند این نسبت به سال گذشته افزایش ۱۷۸ درصدی داشته است.

از سوی دیگر درصد مصارف ارزی این شرکت بیشتر از منابع ارزی آن در دوره مورد مطالعه است و تغییرات نرخ ارز و بهای عملیات معدن کاری به میزان ۲۵ درصد متأثر از تأمین قطعات یدکی خارجی است. از این افزایش بهای تمام شده به دلیل تأمین نیازهای سرمایه ای این شرکت مقطعی بوده و انتظار می رود در صورت افزایش فروش که احتمال آن کم نیست تا پایان سال مالبی ۳۰ آذر سود متعادلی در برداشته باشد.