الفبا: در حالی که تا پیش از تمدید یک ماهه مهلت برگزاری آزمون اکچوئر رسمی، تعداد ۵۰ متقاضی در این آزمون ثبت نام کردند، انتظار می رود شمار این متقاضیان تا پایان مهلت اداری ۲۵ بهمن ماه به عدد ۷۰ نزدیک شود.

 

به گزارش الفبا، افرادی که در این آزمون نمره حد نصاب قبولی را کسب کنند، گواهینامه قبولی را دریافت نموده و برای اخذ مجوز اکچوئر رسمی باید مصاحبه بیمه مرکزی را نیز با موفقیت پشت سر بگذارند.

اهمیت اکچوئرها برای صنعت بیمه به گونه ای است که مطابق آیین نامه شماره ۷۸ تمامی شرکت های بیمه موظفند طبق قانون از اکچوئر رسمی استفاده کنند. این در حالی است که هم اکنون این نیاز از طریق اکچوئرهای داخلی تامین می شود. رقابت در این آزمون از آن جهت فشرده است که تاکنون از ۵ آزمون برگزار شده در زمینه اکچوئری تنها دو نفر موفق به اخذ مجوز شده اند.

گفتنی است صنعت بیمه با احتساب شرکتهای موجود نیازمند ۳۷ اکچوئر رسمی است که در کنار اکچوئرها ی داخلی به نظر می رسد ۱۷۰ اکچوئر مورد نیاز صنعت بیمه است. یادآور می شود، آزمون اکچوئری بیمه در تاریخ ۳۰ بهمن ماه توسط پژوهشکده بیمه از ساعت ۹ الی ۱۷ برگزار می شود.