الفبا: نگاهی به آمارها و مطالب مندرج در سالنامه آماری سال ۹۶ صنعت بیمه نشان می دهد زیان انباشته درصنعت بیمه افزایش یافته است.

 

به گزارش الفبا، نسبت جمع بدهی ها به جمع دارایی ها صنعت بیمه کشور حدود ۹۲% که این نسبت در خصوص تنها شرکت بیمه دولتی بیش از ۱۰۶ % است.

کل مالیات صنعت بیمه کشور برای سال مالی ۹۶پایین تر از مبلغ یک میلیارد تومان و مبلغ ۹۲۰۹میلیون ریال با توجه به درامد ۳۴۵۳۱میلیارد تومان حق بیمه درج شده است .

مجموع سرمایه شرکت های بیمه در سال ۱۳۹۶ مبلغ ۷۶۶۹۶میلیارد ریال وزیان انباشته بیش از ۴۶۰۱۰ هزارمیلیارد ریال معادل چهارهزاروششصد میلیارد تومان منظورگردیده است که ناشی از زیان انباشته ۵۱۶۰۱ میلیارد ریالی شرکت سهامی بیمه ایران است.