الفبا: دادستان تهران از توقف اعطای مرخصی به سارقان حرفه ای خبر داد و گفته است برای پیشگیری از سرقت هیچ یک از سارقان حرفه ای به مرخصی نمی روند .

رئیس قوه قضائیه شب گذشته طی دستوری موضوع اعطای مرخصی به زندانیان را مطرح کرد و دادستان تهران در مورد مرخصی دزدان حرفه ای هشدار داده است .
به نظر می رسد با افزایش سرقت های حرفه ای در ایام تعطیلات تمهیدات دادستان تهران یک اقدام مناسب برای پیشگیری باشد .