الفبا: غلامرضا محمدی با حکم سرپرست فدراسیون کشتی جانشین رسول خادم شد.

به گزارش الفبا، «غلامرضا محمدی» با حکم سرپرست فدراسیون کشتی به عنوان سرمربی جدید تیم ملی کشتی آزاد و جایگزین «رسول خادم» معرفی شد.