الفبا: با ورود بیمه متقابل کیش به سندیکای بیمه گران ایران تعداد اعضای این تشکل بیمه ای به عدد ۳۰ رسید .

 

بر اساس اطلاعات واصله با ارسال درخواست مینا صدیق نوحی به سندیکای بیمه گران در هفته گذشته بررسی عضویت شرکت بیمه متقابل کیش در سندیکا کلید خورد .

گفته می شود سندیکا نیز بااین درخواست موافقت کرده است و بهاین ترتیب سندیکای بیمه گران ایران پوشش های عملکردی خود را به عنوان یک تشکل بیمه ای فراگیرتر ساخت .

سندیکای بیمه گران طی ماههای اخیر نقش تعیین کننده ای در ایجاد وحدت رویه در میان شرکتهای بیمه ایفا کرده است .