الفبا: در اصلاح آیین نامه ماده ۵۴ درمورد نمایندگی فروش بیمه های عمر ،سندیکا نیز می تواند همچون بیمه مرکزی آزمون پذیرش نمایندگی فروش بیمه های عمر برگزار کند.

به گزارش الفبا، «حسین کریمخان زند» مدیر عامل بیمه نوین و نماینده سندیکای بیمه گران ایران در شورای عالی بیمه، در نشست شورای عمومی سندیکای بیمه گران با ارایه گزارشی از مصوبات شورای عالی بیمه گفت: در اصلاح آیین نامه ماده ۵۴ (نمایندگی های فروش بیمه های عمر) مقرر شد از این پس سندیکای بیمه گران ایران و بیمه مرکزی امتحانات پذیرش نمایندگی های فروش را برگزار کنند.

گفتنی است پیش از این بیمه مرکزی امتحانات مربوط به پذیرش نمایندگی های فروش شرکت های بیمه را برگزار می کرد که اکنون سندیکای بیمه گران نیز این امکان را یافته است که آزمون های مشابه برگزار کند.