الفبا: جلسات شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران ،کارفرمایان و دولت از روز سه شنبه برگزار می شود.

به گزارش الفبا، یک عضو شورای عالی کار از آغاز برگزاری این نشست خبر داد و گفت در این نشست سه جانبه انتظار میرود قدرت خرید از دست رفته کارگران ترمیم شود.

گفتنی است افزایش حقوق کارگران همواره با مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی محل چالش است. اما نرخ تورم که یکی از مولفه های تعیین دستمزد است در صورت تعیین دستمزد بالا سریعا تحت تأثیر قرار می گیرد و افزایش قیمت سایر کالاها را در پی دارد. این موضوع در حقیقت به معنای بالا رفتن قدرت خرید کارگران نیست. ولی متأسفانه برای حل این موضوع رویکرد قابل قبولی ارایه نمی شود.