الفبا : وزارت خارجه ۳ تغییر جدید را تجربه کرد و حسین جابری انصاری معاون امور مجلس و ایرانیان وزارت خارجه شد .

جابری انصاری سابقه سخنگویی وزارت امور خارجه و سفارت ایران در لیبی را دارد .

در ادامه تغییرات در دستگاه دیپلماسی کشور محمد تقی صابری معاون امور مالی و اداری وزارت خارجه به عنوان سفیر جدید ایران در تاجیکستان منصوب شد و به جای او حسین پناهی آذر پست معاونت امور اداری و مالی این وزارتخانه را اشغال کرد .

به گزارش الفبا سید عباس موسوی نیز به عنوان سخنگوی وزارت خارجه و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه مشغول به کار شد .