الفبا: رئیس کل بیمه مرکزی در نشست خبری حاشیه  همایش کیش اینوکس۲۰۱۸ گفت به دلیل خسارت های ایجاد شده و هزینه های بالای آن برای شرکت های بیمه ارز آزاد به ارز نیمایی تبدیل شد.

به گزارش الفباخبر، دکتر سلیمانی در این نشست اظهار داشت قرار است برای سال ۹۷ ارز نیمایی نیز تعدیل شود. اگر این قضیه اتفاق بیفتد باید از سال ۹۸ اجرائی گردد.

وی افزود تغییرات نرخ ارز اثر خوب و مثبتی بر روی شرکت های بیمه ندارد . دکتر سلیمانی در مورد بهادار سازی اوراق بیمه ای که چارچوب های آن توسط پژوهشکده بیمه تهیه شده است اظهار داشت: این اوراق به تأئید شورای فقهی بورس رسیده است و امیدوار است تا قبل از سال جاری منتشر شود.
وی موضوع اصلاح ساختار شرکت ها را به دلیل بحث جدی ادغام شرکت ها در حال حاضر قابل اجرا ندانست.