الفبا: بر اساس اعلام بانک مرکزی مجموع فروش ارز حاصل از صادرات از ۱۶ مرداد تا امروز به شش میلیارد و پنجاه میلیون یورو رسید.

 

به گزارش الفبا، بانک مرکزی میانگین نرخ امروز ارز در سامانه نیما را به ازاء هر یورو حدود ۹۶۷۰ تومان اعلام کرد.براین اساس مجموع فروش ارز حاصل از صادرات، امروز به ۶۱ میلیون یورو رسید.

همچنین مجموع تامین ارز بابت واردات، امروز به حدود ۲۴ میلیون یورو رسید.

براساس اعلام بانک مرکزی ،مجموع تامین ارز برای واردات از ۱۶ مرداد تا امروز به پنج میلیارد و سیصد و نه میلیون یورو رسید.

همچنین مجموع فروش ارز حاصل از صادرات از ۱۶ مرداد تا امروز به شش میلیارد و پنجاه میلیون یورو رسید.