الفبا: عبدالناصر همتی طی حکمی شهریار شیبانی را به تصدی پست بازرسی ویژه بانک مرکزی منصوب کرد.

شیبانی که از افراد توانمند در عرصه بازرسی است، پیش از این نیز مسئولیت بازرسی ویژه دکتر همنی در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را عهده دار بوده است.

یادآور می شود شهریار شیبانی در بیمه مرکزی سابقه مدیر کلی روابط عمومی را نیز بر عهده داشته است.

انتظار می رود با حضور شیبانی در بانک مرکزی، حوزه تحت مدیریت وی در شرایط حساس کنونی با موفقیت اداره گردد.