الفبا: رییس اسبق سازمان خصوصی سازی گفت طراحی ساختار جدید بیمه معلم متناسب با برنامه های استراتژیک و عملیاتی و اهداف پیش رو در دستور کار قرار گرفته است.

 

به گزارش الفبا غلامرضا حیدری کرد زنگنه با اشاره به اصلاح ساختار بیمه معلم گفت: اگر چه در بیمه معلم یکبار اصلاح ساختار صورت گرفته اما از انجا که یک شرکت و نهاد مانند یک موجود زنده است، این موجود برای تنفس در اکوسیستم نیازمند بازنگری و تغییر است بر همین اساس طراحی ساختار جدید بیمه معلم متناسب با برنامه های استراتژیک و عملیاتی و اهداف پیش رو در دستور کار قرار گرفته است.