الفبا: کارکنان دولت برای سال آینده حدود یک میلیون و ۷۸ هزار تومان عیدی می گیرند. این رقم با تصویب هیئت وزیران قطعی می شود.

به گزارش الفبا، ضوابط بودجه سال آینده نشان می دهد مبلغ پاداش پایان سال یا همان عیدی کارکنان بر اساس بودجه سال ۹۸ مبلغ یک میلیون و ۷۸ هزار تومان پیش بینی شده است.

گفتنی است عیدی سال ۹۷ کارکنان حدود ۹۳۲ هزار تومان بود. مبلغ عیدی بر اساس میزان امتیاز و همچنین ضریب حقوق شاغلان تعیین می شود.