الفبا: با معافیت برخی صنوف غذایی نظیر فروشندگان دل و جگر، طباخی ها و بیرون برها مراقب گران فروش باشید .

به گزارش الفبا به نقل از ایسنا، برخی صنوف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند که این موضوع به معنی آن است که این صنوف نباید مالیات ۹ درصدی را به فاکتور مشتری اضافه کنند .

این واحد ها شامل عرضه‌کننده جگر، دل، قلوه، کله پاچه، کبابی، آش، حلیم، اغذیه‌فروشان خرد، واحدهای بیرون‌بر و تهیه غذا هستند .

اسد الله احمدی رئیس اتحادیه اغذیه فروشان گفت: واحد های صنفی خرد و تحت پوشش این اتحادیه از این معافیت برخوردارند و نباید در صورت حسابهای خود به مشتریان رقم ۹ درصد مالیات برارزش افزوده را اعمال کنند .

رئیس اتحادیه فروشندگان دل، جگر و قلوه – یادآور شد: تمام واحدهای صنفی زیرمجموعه این اتحادیه از دریافت و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و نباید از مشتری مبلغی به عنوان ارزش افزوده دریافت کنند.

اتحادیه کبابی، حلیم و آشپزندگان تهران نیزاعلام کردند : با وجود معافیت ها نباید از مصرف کنندگان مالیات برارزش افزوده اخذ شود .