الفبا :رفتارغیر دیپلماتیک ترامپ در قبال مکرون شوکت فرانسه متمدن را با طعنه های سیاسی به سخره گرفت. این رفتار از سوی محافل سیاسی مورد نقد قرار گرفت و دیری نخواهد پایید که مقدمات یک واکنش فرانسوی را از طریق جامعه ای که دیسیپلین اجتماعی خود را به جامعه جهانی دیکته کرده است رقم خواهد زد.

به گزارش الفبا،حاج ناصر امینی در یادداشتی به این موضوع پرداخته است که توجه خوانندگان را به آن جلب می کنیم:

وقتی دونالد ترامپ در مقابل دیدگان خبرنگاران در کاخ سفید با نوک انگشت ، شوره سر را از روی کت مهمان فرانسوی خود ، امانوئل مکرون کنار زد و گفت ” تو باید بهترین باشی “، این بی نزاکتی دیپلماتیک رییس جمهوری امریکا به پای بی تجربگی و صراحت کلام گوینده گذاشته شد .

وقتی دونالد ترامپ در مسیر پرواز به سمت پاریس برای شرکت در مراسم یکصدمین سالگرد پایان جنگ جهانی اول ایده همتای فرانسوی خود برای تشکیل ارتش اروپایی را احمقانه خواند ، این توهین رییس جمهوری امریکا به پای خشم ” ارباب ناتو ” از سرکشی های عضو فرانسوی گذاشته شد .

اما وقتی که ترامپ ساعتی پس از ترک پاریس بار دیگر دست به توئیت شد و شکست خفت بار فرانسه از آلمان در جنگ جهانی دوم را به رخ کشید و نوشت : « … پیش از آنکه آمریکا از راه برسد، آنها ( فرانسویان ) یادگیری زبان آلمانی را در پاریس آغاز کرده بودند…» ، این دیگر، بی نزاکتی به یک مهمان فرانسوی یا خشم از سرکشی های دولت فرانسوی نبود .

این توهین به فرانسه بود ؛ این تهدید فرانسه بود .

رییس جمهوری آمریکا با این یک جمله ، نه فقط فرانسه را تحقیر کرد بلکه با صراحت هشدار داد که بدون کمک امریکا ، چه بسا فرانسویان در آینده مجبور خواهند شد در پایتخت اشغال شده خود ، بار دیگر زبان مهاجمان جدید را فرابگیرند .

به نظر می رسد شوونیسم (ملی گرایی افراطی ، تهاجمی و برتری جویانه ) امریکایی دیگر رعایت هیچ کشوری را نمی کند، حتی اگر استقلال آمریکا را به آن کشور مدیون باشند و برای نجات آن کشور از چنگال فاشیسم جوانان کشورشان را نیز فدا کرده باشند.

شوونیسم آمریکایی پول می خواهد ، شوونیسم آمریکایی اطاعت می خواهد ، شوونیسم آمریکایی سروری می خواهد ؛ آن هم زیاد و مطلق ؛ از همه کس ، از دوست و دشمن